รู้อย่างเป็ด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รู้อย่างเป็ด” หมายความว่า
(สํา) ก. “รู้ไม่จริงสักอย่างเดียว” [read more...]

รู้อยู่เต็มอก

รู้อยู่เต็มอก หมายถึง รู้อยู่แก่ใจ รู้ความเป็นไปอย่างดีแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้ เช่น [read more...]

เรือขาดหางเสือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เรือขาดหางเสือ” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ขาดสติสัมปชัญญะ ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ การงานที่ขาดหัวหน้า” [read more...]

เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน” หมายความว่า
(สํา) น. “คนในเครือญาติแต่งงานกันทําให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น” [read more...]

เรือใหญ่คับคลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เรือใหญ่คับคลอง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่เคยรุ่งเรืองหรือเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตํ่าลงก็วางตัวอย่างคนสามัญไม่ได้” [read more...]

ร้อนวิชา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ร้อนวิชา” หมายความว่า
(สํา) ก. “เกิดความเร่าร้อนเนื่องจากคาถาอาคมจนอยู่ไม่เป็นปรกติ” [read more...]

ร้อนอาสน์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ร้อนอาสน์” หมายความว่า
(สํา) ก. “มีเหตุหรือมีเรื่องเดือดร้อนทําให้อยู่เฉยไม่ได้” [read more...]

ร้อยลิ้นกะลาวน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ร้อยลิ้นกะลาวน” หมายความว่า
ว. “อาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง” [read more...]

ร้อยเล่มเกวียน

ร้อยเล่มเกวียน หมายถึง มีจำนวนมากมายก่ายกอง เช่น [read more...]

ราชรถมาเกย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ราชรถมาเกย” หมายความว่า
(สํา) น. “โชค ลาภ หรือยศ ตําแหน่ง มาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือคาดฝันมาก่อน” [read more...]