สาดเสียเทเสีย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สาดเสียเทเสีย” หมายความว่า
ก. “ใช้สิ่งของสิ้นเปลืองไปเปล่า ๆ” ว. “อย่างเจ็บแสบทําให้เสียหายอย่างรุนแรง เช่น ด่าว่าอย่างสาดเสียเทเสีย” [read more...]

สู้เหมือนหมาจนตรอก

สู้เหมือนหมาจนตรอก หมายถึง เมื่อจนตรอกหมดทางหนีทีไล่ก็สู้โดยไม่กลัวตาย ไม่คิดชีวิต เช่น [read more...]

สวยแต่รูปจูบไม่หอม

สวยแต่รูปจูบไม่หอม หมายถึง ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่กิริยามารยาทและจิตใจไม่งดงามเหมือนหน้าตา เช่น [read more...]

สามใบเถา

สามใบเถา หมายถึง ผู้หญิงที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันทั้ง 3 คน เช่น [read more...]

เส้นผมบังภูเขา

เส้นผมบังภูเขา หมายถึง เรื่องง่ายๆปัญหาง่ายๆแต่คิดไม่ออกหรือมองข้ามไป กลับคิดว่าเป็นเรื่องยากเสียเวลาคิดค้นหาวิธีแก้ไขไว้มากมาย แต่สุดท้ายปัญหาเหล่านั้นแก้ไขได้ง่ายนิดเดียว เช่น [read more...]

สองตาไม่แล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สองตาไม่แล” หมายความว่า
(สำ) “คำที่แสดงอาการว่าไม่แยแสหรือตัดรอนไม่เป็นมิตรไมตรีกันอีกต่อไป” [read more...]

สามเพลงตกม้าตาย

สามเพลงตกม้าตาย หมายถึง การพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาสู้กันเพียงไม่นานก็แพ้เสียแล้ว เช่น [read more...]

เส้นยาแดงผ่าแปด

เส้นยาแดงผ่าแปด หมายถึง เฉียดฉิว ห่างกันเพียงนิดเดียว เช่น [read more...]

สอนลูกให้เป็นโจร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สอนลูกให้เป็นโจร” หมายความว่า
(สำ) ก. “ไม่ว่ากล่าวอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีเมื่อลูกไปลักขโมยของใครมาได้กลับชมเชยว่าเก่ง ในที่สุดลูกก็กลายเป็นโจร” [read more...]

สายตัวแทบขาด

สายตัวแทบขาด หมายถึง เหนื่อยเพราะทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ผักผ่อน เช่น [read more...]