เส้นยาแดงผ่าแปด

เส้นยาแดงผ่าแปด หมายถึง เฉียดฉิว ห่างกันเพียงนิดเดียว เช่น [read more...]

สะดุดขาตัวเอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สะดุดขาตัวเอง” หมายความว่า
(สำ) ก. “ทำผิดหลักเกณฑ์ที่ตนกำหนดไว้เอง” [read more...]

เสียกำซ้ำกอบ

เสียกำซ้ำกอบ หมายถึง เสียน้อยไปแล้ว ยังต้องมาเสียซ้ำในจำนวนที่มากกว่าอีก เช่น [read more...]

สาดโคลน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สาดโคลน” หมายความว่า
(สํา) ก. “ใส่ร้ายป้ายสี” [read more...]

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย หมายถึง เมื่อมีปัญหาหรือต้องจ่ายเงินเพียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมเสีย ปล่อยให้ลุกลามทำให้ต้องเสียมากกว่าเดิมในภายหลัง เช่น [read more...]

สาดเสียเทเสีย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สาดเสียเทเสีย” หมายความว่า
ก. “ใช้สิ่งของสิ้นเปลืองไปเปล่า ๆ” ว. “อย่างเจ็บแสบทําให้เสียหายอย่างรุนแรง เช่น ด่าว่าอย่างสาดเสียเทเสีย” [read more...]

สามใบเถา

สามใบเถา หมายถึง ผู้หญิงที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันทั้ง 3 คน เช่น [read more...]

สามเพลงตกม้าตาย

สามเพลงตกม้าตาย หมายถึง การพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาสู้กันเพียงไม่นานก็แพ้เสียแล้ว เช่น [read more...]

สายตัวแทบขาด

สายตัวแทบขาด หมายถึง เหนื่อยเพราะทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ผักผ่อน เช่น [read more...]

สิ้นไร้ไม้ตอก

สิ้นไร้ไม้ตอก หมายถึง อับจนหนทาง ลำบากยากแค้นถึงที่สุด เช่น [read more...]