หวานลิ้นกินตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานลิ้นกินตาย” หมายความว่า
(สำ) ก. “หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอจะได้รับความลำบากในภายหลัง” [read more...]

หญ้าปากคอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หญ้าปากคอก” หมายความว่า
(สำ) ว. “สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปากคอก” [read more...]

หมายน้ำบ่อหน้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมายน้ำบ่อหน้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “มุ่งหวังจะได้สิ่งที่ยังมาไม่ถึง” [read more...]

หวานอมขมกลืน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานอมขมกลืน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม” [read more...]

หนังหน้าไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนังหน้าไฟ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อความผิดมาแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ” [read more...]

หมายมั่นปั้นมือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมายมั่นปั้นมือ” หมายความว่า
(สำ) ก. “มุ่งมั่นจะเอาหรือจะเป็นให้ได้” [read more...]

หอคอยงาช้าง

หอคอยงาช้าง หมายถึง คนที่อยู่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่สนใจ ไม่รับรู้ถึงปัญหาหรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น [read more...]

หน้าชื่นอกตรม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าชื่นอกตรม” หมายความว่า
ว. “ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์ หน้าชื่นอกตรม ก็ว่า” [read more...]

หมาหมู่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหมู่” หมายความว่า
(ปาก) น. “กลุ่มคนที่กลุ้มรุมทําร้ายคนคนเดียว” [read more...]

หอมปากหอมคอ

หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆ พอประมาณ เช่น [read more...]