ชักซุงตามขวาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชักซุงตามขวาง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําอะไรที่ไม่ถูกวิธีย่อมได้รับความลําบาก ขัดขวางผู้มีอํานาจย่อมได้รับความเดือดร้อน” [read more...]

ชักตะพานแหงนเถ่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชักตะพานแหงนเถ่อ” หมายความว่า
(สํา) ก. “ตั้งใจทําอะไรแล้วไม่เป็นผลสําเร็จ ต้องคอยค้างอยู่” [read more...]

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน หมายถึง ในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป เช่น [read more...]

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” หมายความว่า
(สํา) ว. “ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระ” [read more...]

ชั่วหม้อข้าวเดือด

ชั่วหม้อข้าวเดือด หมายถึง ระยะเวลาสั้นๆ ไม่นานนัก ระยะเวลาเท่ากับการหุงข้าวจนเดือด เช่น [read more...]

ช้างเผือกเกิดในป่า

ช้างเผือกเกิดในป่า หมายถึง คนที่มีปัญญา เป็นคนดี มีความสามารถนั้นหาได้ยาก เหมือนกับช้างเผือกที่เกิดในป่านานๆครั้งถึงจะได้พบเจอ เช่น [read more...]

ช้างพลายหมายงา คนเจรจาหมายคำ

ช้างพลายหมายงา คนเจรจาหมายคำ หมายถึง คนเราจะนับถือคำพูดเป็นสำคัญ ควรรักษาคำพูดเพราะคำพูดจะเป็นนายของเรา เช่น [read more...]

ช่างเหล็กใช้พร้าขอ ช่างหม้อใช้หม้อแตก

ช่างเหล็กใช้พร้าขอ ช่างหม้อใช้หม้อแตก หมายถึง อยู่ใกล้ของดี ของมีคุณค่าแต่ไม่รู้จักนำสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น [read more...]

ชาดจะดีไม่ทาสีก็แดง

ชาดจะดีไม่ทาสีก็แดง หมายถึง คนดีต่อให้เป็นอย่างไร อยู่ในสถานะหรือสภาพแวดล้อมเช่นไร ก็ยังคงเป็นคนดีเสมอ เช่น [read more...]

ชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก

ชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก หมายถึง คนที่ดื้อรั้นทำอะไรนอกลู่นอกทาง ทำในสิ่งไม่ดี แม้จะมีคนตักเตือนแต่ก็ไม่เชื่อฟังยังดื้อรั้นที่จะทำให้ได้ จนคนที่เตือนต้องปล่อยให้ทำไปจนกว่าจะรู้สึกด้วยตัวเอง เช่น [read more...]